Synonyms Index

gokula-pateḥ — Kṛṣṇe, gospodarja Gokule — Deveti verz