Verse Index

dhārayāmy aham ojasā Bg 15.13
dhārayann acalaṁ sthiraḥ Bg 6.13-14
dharma-kṣetre kuru-kṣetre Bg 1.1
dharma-saṁsthāpanārthāya Bg 4.8
dharmasyāsya paran-tapa Bg 9.3
dharmāviruddho bhūteṣu Bg 7.11
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam Bg 1.39
dharmyād dhi yuddhāc chreyo ’nyat Bg 2.31
dharmyaṁ saṁvādam āvayoḥ Bg 18.70
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus Bg 1.45
dhārtarāṣṭrān kapi-dhvajaḥ Bg 1.20
dhārtarāṣṭrān sa-bāndhavān Bg 1.36
dhārtarāṣṭrasya durbuddher Bg 1.23
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ Bg 10.33
dhenūnām asmi kāma-dhuk Bg 10.28
dhīras tatra na muhyati Bg 2.13
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca Bg 1.16-18
dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ Bg 1.5
dhṛtarāṣṭra uvāca Bg 1.1
dhṛtiḥ sā pārtha rājasī Bg 18.34
dhṛtiḥ sā pārtha sāttvikī Bg 18.33
dhṛtiḥ sā pārtha tāmasī Bg 18.35
dhṛtiṁ na vindāmi śamaṁ ca viṣṇo Bg 11.24
dhṛty-utsāha-samanvitaḥ Bg 18.26
dhṛtyā dhārayate ’rjuna Bg 18.34
dhṛtyā yayā dhārayate Bg 18.33
dhṛtyātmānaṁ niyamya ca Bg 18.51-53
dhruvā nītir matir mama Bg 18.78
dhruvaṁ janma mṛtasya ca Bg 2.27
dhūmenāgnir ivāvṛtāḥ Bg 18.48
dhūmenāvriyate vahnir Bg 3.38
dhūmo rātris tathā kṛṣṇaḥ Bg 8.25
dhyāna-yoga-paro nityaṁ Bg 18.51-53
dhyānāt karma-phala-tyāgas Bg 12.12
dhyānenātmani paśyanti Bg 13.25
dhyāyato viṣayān puṁsaḥ Bg 2.62
dīptānalārka-dyutim aprameyam Bg 11.17
diśaś cānavalokayan Bg 6.13-14
diśo na jāne na labhe ca śarma Bg 11.25
divi deveṣu vā punaḥ Bg 18.40
divi sūrya-sahasrasya Bg 11.12
divya-gandhānulepanam Bg 11.10-11
divyā hy ātma-vibhūtayaḥ Bg 10.16, Bg 10.19
divya-mālyāmbara-dharaṁ Bg 11.10-11
divyaṁ dadāmi te cakṣuḥ Bg 11.8
divyānekodyatāyudham Bg 11.10-11
divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ Bg 1.14
dīyate ca parikliṣṭaṁ Bg 17.21
dīyate ’nupakāriṇe Bg 17.20
doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ Bg 1.42
drakṣyasy ātmany atho mayi Bg 4.35
draṣṭum icchāmi te rūpam Bg 11.3
draṣṭuṁ tvad anyena kuru-pravīra Bg 11.48
dravya-yajñās tapo-yajñā Bg 4.28
droṇaṁ ca bhīṣmaṁ ca jayadrathaṁ ca Bg 11.34
droṇaṁ ca madhusūdana Bg 2.4
dṛṣṭavān asi māṁ yathā Bg 11.53
dṛṣṭavān asi yan mama Bg 11.52
dṛṣṭvā hi tvāṁ pravyathitāntar-ātmā Bg 11.24
dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham Bg 11.23
dṛṣṭvā rūpaṁ ghoram īdṛṅ mamedam Bg 11.49
dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṁ Bg 1.2
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ Bg 11.20
dṛṣṭvaiva kālānala-sannibhāni Bg 11.25
dṛṣṭvedaṁ mānuṣaṁ rūpaṁ Bg 11.51
dṛṣṭvemaṁ sva-janaṁ kṛṣṇa Bg 1.28
drupadaś ca mahā-rathaḥ Bg 1.4
drupado draupadeyāś ca Bg 1.16-18
duḥkha-doṣānudarśanam Bg 13.8-12
duḥkha-śokāmaya-pradāḥ Bg 17.9
duḥkha-yonaya eva te Bg 5.22
duḥkhālayam aśāśvatam Bg 8.15
duḥkham āptum ayogataḥ Bg 5.6
duḥkham ity eva yat karma Bg 18.8
duḥkhāntaṁ ca nigacchati Bg 18.36
duḥkheṣv anudvigna-manāḥ Bg 2.56
dūra-sthaṁ cāntike ca tat Bg 13.16
dūreṇa hy avaraṁ karma Bg 2.49
durgatiṁ tāta gacchati Bg 6.40
duṣprāpa iti me matiḥ Bg 6.36
duṣpūreṇānalena ca Bg 3.39
dvandva-mohena bhārata Bg 7.27
dvandvaḥ sāmāsikasya ca Bg 10.33
dvandvair vimuktāḥ sukha-duḥkha-saṁjñair Bg 15.5
dvandvātīto vimatsaraḥ Bg 4.22
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ Bg 16.21
dvau bhūta-sargau loke ’smin Bg 16.6
dvāv imau puruṣau loke Bg 15.16
dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi Bg 11.20
dyūtaṁ chalayatām asmi Bg 10.36
ebhiḥ sarvam idaṁ jagat Bg 7.13
eka-bhaktir viśiṣyate Bg 7.17
eka-stham anupaśyati Bg 13.31
ekākī yata-cittātmā Bg 6.10
ekam apy āsthitaḥ samyag Bg 5.4
ekaṁ sāṅkhyaṁ ca yogaṁ ca Bg 5.5
ekāṁśena sthito jagat Bg 10.42
ekatvena pṛthaktvena Bg 9.15
ekayā yāty anāvṛttim Bg 8.26
ekeha kuru-nandana Bg 2.41