Verse Index

bandhur ātmātmanas tasya Bg 6.6
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ Bg 7.28
bhajanty ananya-manaso Bg 9.13
bhajatāṁ prīti-pūrvakam Bg 10.10
bhajate mām ananya-bhāk Bg 9.30
bhajaty ekatvam āsthitaḥ Bg 6.31
bhaktā rājarṣayas tathā Bg 9.33
bhaktās te ’tīva me priyāḥ Bg 12.20
bhaktās tvāṁ paryupāsate Bg 12.1
bhakti-yogena sevate Bg 14.26
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā Bg 18.68
bhaktimān me priyo naraḥ Bg 12.18-19
bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ Bg 12.17
bhaktir avyabhicāriṇī Bg 13.8-12
bhakto ’si me sakhā ceti Bg 4.3
bhaktyā labhyas tv ananyayā Bg 8.22
bhaktyā mām abhijānāti Bg 18.55
bhaktyā tv ananyayā śakya Bg 11.54
bhaktyā yukto yoga-balena caiva Bg 8.10
bhartā bhoktā maheśvaraḥ Bg 13.23
bhāsas tasya mahātmanaḥ Bg 11.12
bhāsas tavogrāḥ pratapanti viṣṇo Bg 11.30
bhasma-sāt kurute ’rjuna Bg 4.37
bhasma-sāt kurute tathā Bg 4.37
bhāva-saṁśuddhir ity etat Bg 17.16
bhāvam avyayam īkṣate Bg 18.20
bhavāmi na cirāt pārtha Bg 12.6-7
bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca Bg 1.8
bhavantaḥ sarva eva hi Bg 1.11
bhavanti bhāvā bhūtānāṁ Bg 10.4-5
bhavanti sampadaṁ daivīm Bg 16.1-3
bhavāpyayau hi bhūtānāṁ Bg 11.2
bhavatīty anuśuśruma Bg 1.43
bhavato ’jñānam eva ca Bg 14.17
bhavaty atyāgināṁ pretya Bg 18.12
bhaved yugapad utthitā Bg 11.12
bhaviṣyāṇi ca bhūtāni Bg 7.26
bhaviṣyati punar dhanam Bg 16.13-15
bhavitā na ca me tasmād Bg 18.69
bhayād raṇād uparataṁ Bg 2.35
bhayaṁ cābhayam eva ca Bg 10.4-5
bhayena ca pravyathitaṁ mano me Bg 11.45
bhīma-karmā vṛkodaraḥ Bg 1.15
bhīmārjuna-samā yudhi Bg 1.4
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā Bg 7.4
bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ Bg 1.25
bhīṣmam evābhirakṣantu Bg 1.11
bhīṣmo droṇaḥ sūta-putras tathāsau Bg 11.26-27
bhogaiśvarya-gatiṁ prati Bg 2.42-43
bhogaiśvarya-prasaktānāṁ Bg 2.44
bhojanaṁ tāmasa-priyam Bg 17.10
bhoktā ca prabhur eva ca Bg 9.24
bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ Bg 5.29
bhoktṛtve hetur ucyate Bg 13.21
bhramatīva ca me manaḥ Bg 1.30
bhrāmayan sarva-bhūtāni Bg 18.61
bhruvor madhye prāṇam āveśya samyak Bg 8.10
bhūmir āpo ’nalo vāyuḥ Bg 7.4
bhuñjānaṁ vā guṇānvitam Bg 15.10
bhuñjate te tv aghaṁ pāpā Bg 3.13
bhuñjīya bhogān rudhira-pradigdhān Bg 2.5
bhuṅkte prakṛti-jān guṇān Bg 13.22
bhūta-bhartṛ ca taj jñeyaṁ Bg 13.17
bhūta-bhāvana bhūteśa Bg 10.15
bhūta-bhāvodbhava-karo Bg 8.3
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho Bg 9.5
bhūta-grāmaḥ sa evāyaṁ Bg 8.19
bhūta-grāmam acetasaḥ Bg 17.5-6
bhūta-grāmam imaṁ kṛtsnam Bg 9.8
bhūta-prakṛti-mokṣaṁ ca Bg 13.35
bhūtānām anta eva ca Bg 10.20
bhūtānām asmi cetanā Bg 10.22
bhūtānām īśvaro ’pi san Bg 4.6
bhūtāni yānti bhūtejyā Bg 9.25
bhūtvā bhūtvā pralīyate Bg 8.19
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā Bg 11.50
bhūtvā yāsyasi lāghavam Bg 2.35
bhūya eva mahā-bāho Bg 10.1
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi Bg 10.18
bibharty avyaya īśvaraḥ Bg 15.17
bījaṁ māṁ sarva-bhūtānāṁ Bg 7.10
bījaṁ tad aham arjuna Bg 10.39
boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ Bg 4.17
bodhayantaḥ parasparam Bg 10.9
brahma-bhūtaḥ prasannātmā Bg 18.54
brahma-bhūtam akalmaṣam Bg 6.27
brahma-bhūto ’dhigacchati Bg 5.24
brahma-bhūyāya kalpate Bg 14.26, Bg 18.51-53
brahma brahma-vido janāḥ Bg 8.24
brahma-karma-samādhinā Bg 4.24
brahma-karma svabhāva-jam Bg 18.42
brahma-nirvāṇam ṛcchati Bg 2.72
brahma sampadyate tadā Bg 13.31
brahma-sūtra-padaiś caiva Bg 13.5
brahma-vid brahmaṇi sthitaḥ Bg 5.20
brahmacāri-vrate sthitaḥ Bg 6.13-14
brahmacaryam ahiṁsā ca Bg 17.14
brahmāgnau brahmaṇā hutam Bg 4.24
brahmāgnāv apare yajñaṁ Bg 4.25
brahmaiva tena gantavyaṁ Bg 4.24