Synonyms Index

śrī-vaikuṇṭhe āsi’ — yendo a Śrī Vaikuṇṭha — Verso 222
vaikuṇṭhe — al mundo espiritual — Verso 257, Verso 78-79
vaikuṇṭhe — en el mundo espiritual — Verso 370
vaikuṇṭhe caḍāilā — has elevado al plano de Vaikuṇṭha — Verso 28
vaikuṇṭhe calila — regresaron a Vaikuṇṭhaloka — Verso 313
vaikuṇṭhe yāya — va al cielo espiritual — Verso 141
vaikuṇṭhera — del mundo espiritual — Verso 53
vaikuṇṭhera — de los planetas espirituales — Verso 4
vaikuṇṭhera — de los planetas Vaikuṇṭhas — Verso 142
vaikuṇṭhera pati — Deidades regentes de los planetas Vaikuṇṭhas — Verso 22
vaikuṇṭhete gelā — fue al reino espiritual, Vaikuṇṭha — Verso 32
vaikuṇṭhete yāya — se alcanzan los planetas Vaikuṇṭhas — Verso 87