Synonyms Index

tapasi — en la penitencia — TEXTO 26-27
tapasi — en penitencia — VERSO 7, VERSO 38, VERSOS 45-47
tapasi — para austeridades — VERSO 17
tapasi — austeridad — VERSO 4
tapasi — en austeridades — VERSO 19
tapasi — en la austeridad — VERSO 18
tapasi — en rigurosas austeridades y penitencias — Verso 42, Verso 219, Verso 42