Synonyms Index

sakhye — con amistad — VERSO 7
sakhye — en el nivel de fraternidad — Verso 222, Verso 222
sakhye — en amistad — Verso 136, Verso 136
sakhye — en la melosidad trascendental de amistad — Verso 93
sakhyera — de fraternidad — Verso 110
sakhyera — del plano de fraternidad — Verso 231
sakhyera guṇa — la cualidad de fraternidad — Verso 227
śuddha-sakhye — con amistad pura — Verso 25