Synonyms Index

naktam — noche — VERSO 9
naktam — la noche — VERSO 3
naktam — durante la noche — VERSO 36
naktam — o de noche — VERSO 38
naktam ca — y una noche — VERSO 5