Synonyms Index

kṣatriyasya — del kṣatriya — TEXTO 31