CC Madhya 11.157

prabhu kahe,—murāri, kara dainya saṁvaraṇa
tomāra dainya dekhi’ mora vidīrṇa haya mana
Palabra por palabra: 
prabhu kahe — el Señor dijo; murāri — Mi querido Murāri; kara dainya saṁvaraṇa — por favor, contén tu gran humildad; tomāra — tuya; dainya — humildad; dekhi’ — al ver; mora — Mía; vidīrṇa haya mana — mente se perturba.
Traducción: 
El Señor dijo: «Mi querido Murāri, tanta humildad es innecesaria. Por favor conténte. Mi mente se perturba de ver tu mansedumbre».