Synonyms Index

yāsyethe — shall both obtain — SB 10.3.45