Synonyms Index

vivikte — concentration — SB 1.4.15
vivikte — solitary — SB 2.1.16
vivikte — in clear mind — SB 3.5.41
vivikte — in a secluded place — SB 3.24.26, SB 10.82.40
vivikte — in a secret place — SB 7.5.48
vivikte — in a solitary place — SB 10.27.2
vivikte — in privacy — SB 11.6.40-41
vivikte — in a separated or isolated place — SB 11.14.29
viviktena — of solitude — SB 11.26.12