Synonyms Index

visargaḥ — creation — Bg 8.3, SB 1.5.11, SB 12.12.52
visargaḥ — statement of subcreation — SB 2.10.1
visargaḥ — re-creation — SB 2.10.3
visargaḥ — vibration — SB 3.9.24
visargaḥ — the creation — SB 6.17.23, SB 12.2.22
visargaḥ — the expansions of family relationships — SB 7.6.17-18
visargaḥ — so many varieties of creation — SB 8.7.30
visargaḥ — the genitals — SB 10.63.35-36
visargaḥ — the functions of the genitals and anus — SB 11.12.19
visargaḥ — the secondary creation — SB 12.7.9-10, SB 12.7.12
visargaḥ — the creations of Brahmā — CC Adi 2.91-92