Synonyms Index

eka-viṁśatim — twenty-one — SB 5.26.7
pañca-viṁśatim — twenty-five — SB 10.43.8, SB 11.22.1-3
ṣaṭ-viṁśatim — twenty-six — SB 11.22.1-3
viṁśatime — in the twentieth also — SB 1.3.23