Synonyms Index

vibudhān — demigods — SB 4.31.22
vibudhān — all the demigods — SB 8.11.43
vibudhān — the demigods — SB 10.59.38-39
vibudhān — wise — SB 10.87.27