Synonyms Index

jambūdvīpa-varṣa-vibhāgaḥ — the divisions of the island of Jambūdvīpa — SB 5.19.31
saṁvibhāgaḥ — equal distribution — SB 7.11.8-12
sthāna-vibhāgāḥ — the division of the places they were to hold — SB 8.7.5
varṣa-vibhāgaḥ — the division of the island — SB 5.20.1
vibhāgaḥ — the division — SB 6.15.8
vibhāgaḥ — division — SB 6.15.8
vibhāgaḥ — distinction — CC Antya 5.123