Synonyms Index

vepamānaḥ — trembling — Bg 11.35, SB 10.15.33
vepamānāḥ — shivering — SB 10.22.13
vepamānāḥ — trembling — SB 10.25.12