Synonyms Index

veditavyam — to be understood — Bg 11.18