Synonyms Index

vāsudevasya — of Kṛṣṇa — Bg 18.74
vāsudevasya — of the Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa — SB 1.5.9
vāsudevasya — of Lord Śrī Kṛṣṇa — SB 1.5.31
vāsudevasya — of Vāsudeva, Śrī Kṛṣṇa — SB 1.7.32
vāsudevasya — of the Supreme Personality of Godhead — SB 4.8.7, SB 10.10.20-22
vāsudevasya — Lord Vāsudeva — SB 5.1.27
vāsudevasya — of Lord Vāsudeva — SB 5.18.1, SB 12.12.58
vāsudevasya — Lord Vāsudeva (the son of Vasudeva), Kṛṣṇa — SB 5.23.4
vasudevasya — by Vasudeva — SB 1.1.12
vasudevasya — of Vasudeva — SB 1.8.33, SB 10.8.14, SB 10.26.17, SB 10.43.23
vasudevasya — of the wife of Vasudeva — SB 3.2.25
vasudevasya — of Vasudeva, Kṛṣṇa’s father — SB 10.2.7
vasudevasya — of Vasudeva (with Nārada) — SB 12.12.42-43