Synonyms Index

vainyaḥ — son of Vena — SB 4.15.21, SB 4.18.30
vainyaḥ — the son of King Vena — SB 4.16.7, SB 4.17.15
vainyaḥ — in the form of the son of King Vena — SB 4.17.1
vainyaḥ — the son of Vena — SB 4.18.29
vainyaḥ — King Pṛthu — SB 4.22.3, SB 4.23.1-3
vainyaḥ — the son of Vena Mahārāja (Pṛthu) — SB 4.22.49
vainyaḥ — the son of King Vena (Pṛthu Mahārāja) — SB 4.23.29