Synonyms Index

abhyutthitāḥ — manifested — SB 3.26.62
abhyutthitaḥ — stood up — SB 4.12.21
ahi-bhoga-utthitam — issuing from the serpent’s body, which was meant for material enjoyment — SB 10.12.33
ayathā-utthitam — arisen from temporary phenomena — SB 7.2.58
pratyutthitāḥ — stood up — SB 1.19.28
samutthitaḥ — thus generated — SB 2.10.13
samutthitaḥ — arose — SB 4.14.38
samutthitaḥ — appeared — SB 7.8.19-22
samutthitaḥ — when it is fully risen — SB 11.26.34
samutthitāḥ — awakened — SB 10.4.1
samutthitam — arose — SB 3.26.38
samutthitam — caused by this incident — SB 9.6.49
samutthitam — risen — MM mantra 43
samutthitān — ready (to injure Dakṣa) — SB 4.4.10
samutthitān — developed — SB 11.6.33
samutthitān — which had appeared — SB 11.30.4
utthitā — present — Bg 11.12
utthita — arisen — SB 3.31.7
utthita — enlivened — SB 4.25.8
utthita — awakened — SB 5.10.5
utthita — raised — SB 5.13.4, SB 10.17.6
utthita — rising — SB 10.69.14
utthitaḥ — has accrued — SB 1.8.51
utthitaḥ — getting up — SB 3.13.31, SB 10.43.11
utthitaḥ — risen — SB 3.30.23, SB 10.88.18-19
utthitaḥ — one who has arisen — SB 3.33.27
utthitaḥ — stood up — SB 4.5.2, SB 4.21.14, SB 10.13.58
utthitaḥ — being born of — SB 4.16.11
utthitaḥ — got up — SB 4.22.3
utthitaḥ — emanating — SB 4.22.26
utthitaḥ — rising — SB 5.20.2, SB 8.10.38
utthitaḥ — arisen — SB 6.9.12, SB 7.3.23, SB 12.4.9
utthitaḥ — waking up — SB 6.16.53-54
utthitaḥ — became alive — SB 6.18.76
utthitaḥ — awakened — SB 7.14.3-4
utthitaḥ — now arisen — SB 8.15.26
utthitaḥ — having risen — SB 8.22.12, SB 11.11.8
utthitaḥ — emanating from her body — SB 10.6.34
utthitaḥ — rose up — SB 10.37.5, SB 10.66.32-33
utthitaḥ — arisen from sleep — SB 10.47.32
utthitaḥ — standing up — SB 10.70.33
utthitāḥ — after awakening — SB 9.6.28
utthitāḥ — arisen — SB 9.10.47
utthitāḥ — awakened from their respective household duties — SB 10.13.22
utthitāḥ — have risen — SB 10.13.41
utthitāḥ — rising up — SB 10.17.13-14, SB 10.34.7
utthitāḥ — rising — SB 10.82.32
utthitaiḥ — which have arisen — SB 11.28.38
utthitam — aroused — SB 3.18.24
utthitam — arose — SB 3.26.51