Synonyms Index

utsādyante — are devastated — Bg 1.42