Synonyms Index

śriyam ūrjitām — the great opulences — SB 8.14.7
ūrjitam — glorious — Bg 10.41
ūrjitam — excellence — SB 1.3.3
ūrjitam — strongly built — SB 1.3.18
ūrjitam — excellent — SB 8.2.14-19
ūrjitam — very glorious — SB 8.18.20
ūrjitam — very, very great — SB 8.22.16
ūrjitam — full of power — CC Madhya 20.375
ūrjitām — intense — SB 10.38.19
vara-ūrjitam — blessed by the boons of Lord Brahmā — SB 7.4.28