Synonyms Index

upeyāya — having gotten — SB 5.8.9
upeyāya — went — SB 6.2.39
upeyāya — went before the Lord — SB 7.9.2
upeyāya — approached — SB 9.14.15-16
upeyāya — going — SB 12.10.8