Synonyms Index

pratyupasthite — appeared — SB 9.14.27
samupasthite — being present — SB 4.8.32
upasthite — being placed in such a position — SB 1.7.20
upasthite — being imminent — SB 1.7.27
upasthite — occurred — SB 4.28.17
upasthite — arrived — SB 6.1.27