Synonyms Index

upāsitavyam — to be served — SB 10.73.14