Synonyms Index

tyaktvā — leaving aside — Bg 4.9, SB 2.10.48
tyaktvā — having given up — Bg 4.20
tyaktvā — renouncing — Bg 18.6, SB 3.1.1
tyaktvā — having forsaken — SB 1.5.17
tyaktvā — leaving — SB 9.16.15, SB 10.72.31
tyaktvā — throwing away — SB 10.9.12
tyaktvā — giving Him up — SB 10.16.24
tyaktvā — throwing aside — SB 10.67.25
tyaktvā — rejecting — SB 11.2.18
tyaktvā — abandoning — SB 11.5.34, SB 11.26.5
tyaktvā — relinquishing — CC Madhya 24.348
tyaktvā — avoiding — MM mantra 38