Synonyms Index

tapantam — heating — Bg 11.19, SB 7.3.15-16