Synonyms Index

mātṛ-svasṛbhiḥ — by her aunts — SB 4.4.8