Synonyms Index

sva-svāmya-bhāvaḥ — the condition of servanthood and mastership — SB 5.10.11
svāmyam — the prestigious position of being the master — SB 7.10.5
svāmyam — proprietorship — SB 8.22.20