Synonyms Index

svāhā — hymns to perform sacrifices — SB 2.7.38
svāhā — Svāhā, the wife of Agni — SB 4.1.60
svāhā — respectful oblations — SB 5.18.8
svāhā — hail — SB 6.19.8
svāhā — by offering the mantra svāhā — SB 11.17.50