Synonyms Index

sukhinaḥ — happy — Bg 1.36
sukhinaḥ — very happy — Bg 2.32, SB 6.13.3