Synonyms Index

sthāpite — establish — CC Madhya 9.49
sthāpite — to establish — CC Madhya 20.219, CC Madhya 25.47, CC Antya 7.110-111
sva-mata sthāpite — to establish his own opinion — CC Madhya 25.49