Synonyms Index

anavasthānasya — being unsteady — SB 5.6.2
sthānasya — of the place — SB 3.31.45-46