Synonyms Index

krīḍā-śrāntaḥ — fatigued from playing — SB 10.11.15
pariśrāntaḥ — being too fatigued — SB 4.26.11
pariśrāntaḥ — fatigued — SB 5.10.6, SB 10.58.16
śrāntaḥ — fatigued — SB 1.18.24-25, SB 3.30.23, SB 10.51.32
śrāntaḥ — when he was fatigued — SB 9.6.7
śrāntaḥ — tired — SB 10.33.22, SB 10.81.17
śrāntaḥ — are fatigued — SB 10.88.29
śrāntaḥ — being fatigued — CC Antya 18.25
śrāntāḥ — being fatigued — SB 8.6.34
śrāntāḥ — and tired — SB 10.19.5
śrāntāḥ — fatigued — SB 10.20.21