Synonyms Index

sarvasya — of everyone — Bg 2.30, Bg 13.18, Bg 17.3, Bg 17.7, SB 4.9.4, CC Madhya 24.189
sarvasya — to everyone — Bg 7.25
sarvasya — of everything — Bg 8.9, SB 10.3.15-17, SB 11.28.19
sarvasya — of all — Bg 10.8, Iso mantra 5, Iso mantra 5
sarvasya — of all living beings — Bg 15.15
sarvasya — of all of them — SB 5.26.2
sarvasya — for everyone — SB 8.9.29
sarvasya — of all wealth and riches — SB 9.19.23
sarvasya — everyone — SB 10.66.38