Synonyms Index

eka-saptatim — seventy-one — SB 3.11.24, SB 3.22.36