Synonyms Index

saṁvatsaram — Saṁvatsara — SB 5.22.7
saṁvatsaram — for a year — SB 6.18.45
saṁvatsaram — a year — SB 6.18.66-67
saṁvatsaram — year — SB 9.7.20
saṁvatsaram — for one complete year — SB 9.16.1
sāṁvatsaram — for one year — SB 6.18.54, SB 9.4.29