Synonyms Index

eka saṁvatsara — one full year — CC Adi 17.34
saṁvatsara — years — SB 3.3.22
saṁvatsara — celestial years — SB 3.6.38
saṁvatsara — total years — SB 4.29.18-20
saṁvatsara — of a year — SB 10.76.5
saṁvatsara-ante — at the end of the year — SB 5.18.15
saṁvatsara-ante — after one year — SB 6.9.6
saṁvatsara-ante — at the end of every year — SB 9.14.39
saṁvatsara-ātmakam — consisting of one saṁvatsara — SB 5.20.30
saṁvatsara-ātmakam — whose nature is a saṁvatsara — SB 5.21.13
saṁvatsara-avasānena — by the end of one year — SB 3.11.13
saṁvatsara-avayavaḥ — a part of a year — SB 5.22.5
saṁvatsara-avayavān — the parts of the whole year — SB 5.22.5
saṁvatsara-bhuktim — the passage of one year of enjoyment — SB 5.22.8
saṁvatsara-gaṇena — by the years — SB 12.6.67
saṁvatsara-śatam — one hundred years — SB 3.11.12
saṁvatsaraḥ — orbit of the sun — SB 3.11.14
saṁvatsaraḥ — year — SB 4.29.21
saṁvatsaraḥ — one complete year — SB 9.5.23
saṁvatsaraḥ — the year — SB 11.16.27
saṁvatsaram — Saṁvatsara — SB 5.22.7
saṁvatsaram — for a year — SB 6.18.45
saṁvatsaram — a year — SB 6.18.66-67
saṁvatsaram — year — SB 9.7.20
saṁvatsaram — for one complete year — SB 9.16.1
sāṁvatsaram — for one year — SB 6.18.54, SB 9.4.29
saṁvatsarasya — known as Saṁvatsara — SB 5.18.17