Synonyms Index

sampratiṣṭhā — the foundation — Bg 15.3-4
sampratiṣṭhāpya — properly establishing — SB 11.27.50