Synonyms Index

ramyaka — Ramyaka — SB 5.2.19, SB 5.16.8