Synonyms Index

bhrātṛ-putrān — the sons of his brother — SB 7.2.17
bhrātṛ-putrāṇām — of the nephews — SB 3.3.12
brahma-putrān — the sons of Brahmā (the four Kumāras) — SB 3.17.15
pāṇḍu-putrān — all the sons of Pāṇḍu — SB 1.8.7
pāṇḍu-putrānām — of the sons of Pāṇḍu — Bg 1.3
pāṇḍu-putrāṇām — of the sons of Pāṇḍu — SB 1.7.12
pitṛ-putrān — father or sons — SB 5.14.14
pitṛ-putrāṇām — between fathers and sons — SB 12.3.7
putrān — the sons of — SB 1.9.11
putrān — unto the sons — SB 3.12.5
putrān — his sons — SB 4.29.81, SB 10.89.60-61
putrān — the sons — SB 4.30.46, SB 5.5.15, SB 7.6.11-13, SB 9.10.47, SB 10.85.52
putrān — their sons — SB 9.20.34
putrān — my sons — SB 10.1.49-50, SB 10.85.32-33
putrān — all my sons — SB 10.1.54
putrān — children — SB 10.65.11-12, SB 10.82.17, SB 12.3.42
putrān — your sons — SB 10.85.22
putrān — her sons — SB 10.85.27-28
putrān — to his sons — SB 12.6.45
putrāṇām — of the sons — SB 3.7.36, SB 3.14.44-45, SB 4.27.9, SB 5.18.15
putrāṇām — of his sons — SB 6.5.23
putrāṇām — of sons — SB 6.7.28, SB 9.23.32, SB 10.69.32
putrāṇām — sons — SB 9.17.12, SB 10.61.7
rāja-putrān — the sons of the King — SB 4.24.32
rāja-putrāṇām — the sons of the King — SB 4.25.1
sva-putrān — with his own sons — SB 3.1.41