Synonyms Index

pradhāna-puruṣau — the original persons — SB 10.48.18
puruṣau — living entities — Bg 15.16
puruṣau — Personalities of Godhead (Kṛṣṇa and Balarāma) — SB 3.1.26
puruṣau — two beautiful persons — SB 10.11.4
puruṣau — two persons — SB 10.38.28-33
puruṣau — and the creating Personality of Godhead — SB 10.85.3
pūruṣau — the two Personalities of Godhead — SB 10.85.29
uttama-pūruṣau — the Supreme Personalities — SB 10.43.20