Synonyms Index

apūrṇam — that which is insufficient — SB 8.19.41
paripūrṇam — completely full — SB 8.3.20-21
pūrṇam — absolute — SB 1.7.4, SB 2.6.40-41
pūrṇam — who is full and therefore has no need to fulfill desires — SB 8.1.16
pūrṇam — fully complete — SB 8.12.7
pūrṇam — completely — SB 8.19.42, SB 9.19.18
pūrṇam — complete — SB 10.14.32, CC Madhya 6.149
pūrṇam — full of — SB 11.8.33
pūrṇam — the complete — CC Antya 1.136
pūrṇam — perfectly complete — Iso Invocation, Iso Invocation
pūrṇam — complete unit — Iso Invocation
pūrṇam — completely, all — Iso Invocation
pūrṇam — the complete balance — Iso Invocation
pūrṇām — filled with — CC Adi 13.19
pūrṇam āśiṣām — full of all good fortune — SB 10.8.20
pūrṇamāsa — of the pūrṇamāsa-yajña — SB 5.7.5
pūrṇamāsaḥ — the pūrṇamāsa ritualistic ceremony — SB 7.15.48-49
pūrṇamāsam — Pūrṇamāsa — SB 6.18.3-4
śāntiḥ darśaḥ pūrṇamāsaḥ — Śānti, Darśa and Pūrṇamāsa — SB 10.61.14