Synonyms Index

ā-kaṇṭha pūriyā — filling up to the throat — CC Madhya 11.209
ākaṇṭha pūriyā — filling to the neck — CC Madhya 14.42
pūriyā — filling — CC Antya 12.91
sādi-puriyā gopāla — Sādipuriyā Gopāla — CC Adi 12.85