Synonyms Index

pravṛddhaḥ — great — Bg 11.32
pravṛddhaḥ — expanded — SB 10.21.16
pravṛddhāḥ — developed — Bg 15.2