Synonyms Index

pravartate — act — Bg 5.14
pravartate — emanates — Bg 10.8, CC Madhya 24.189
pravartate — prevail — SB 2.9.10
pravartate — shall begin — SB 3.11.34
pravartate — occurs — SB 4.11.16
pravartate — goes on — SB 10.40.12
pravartate — comes into being — SB 10.85.54
pravartate — arise — SB 11.13.2
pravartate — continues to exist — SB 11.24.20
pravartate — exists — SB 12.3.18, CC Madhya 20.270