Synonyms Index

pravakṣyāmi — I shall explain — Bg 4.16, SB 3.10.30, SB 3.25.14, SB 8.16.24
pravakṣyāmi — I am speaking — Bg 9.1
pravakṣyāmi — I shall now explain — Bg 13.13
pravakṣyāmi — I shall speak — Bg 14.1
pravakṣyāmi — I shall describe — SB 7.14.27-28
pravakṣyāmi — now I shall narrate — SB 9.20.1
sampravakṣyāmi — I shall describe — SB 3.26.1
sampravakṣyāmi — I shall speak — SB 11.24.1