Synonyms Index

prapadye — I take shelter — SB 3.9.15
prapadye — offer my obeisances — SB 4.9.16
prapadye — let me offer my respectful obeisances — SB 5.19.4
prapadye — I request everyone to surrender — SB 8.1.16
prapadye — let us offer our respectful obeisances — SB 8.5.28
prapadye — let me surrender — SB 8.24.49
prapadye — fully surrendering — SB 8.24.53
prapadye — I offer — SB 9.11.21
prapadye — I accept — SB 9.21.12
prapadye — I offer full surrender — SB 10.3.26
prapadye — I am approaching for shelter — SB 10.63.26
prapadye — approach for shelter — SB 10.70.39
prapadye — offer obeisances — CC Madhya 23.1
prapadye — I offer my obeisances — CC Antya 6.1
prapadyeran — can regain — SB 8.16.17
prapadyeta — let him get back — SB 4.6.51
prapadyeta — enters — SB 7.6.16
prapadyeta — he surrenders — SB 8.24.51
prapadyeta — one should take shelter of — SB 11.3.21
śaraṇam prapadye — I approach to take shelter — SB 11.7.18
śaraṇam prapadye — I take shelter of — CC Antya 16.53