Synonyms Index

praṇayase — do You manifest — SB 3.9.11
praṇayase — You manifest — CC Adi 3.111