Synonyms Index

pragṛhya — taking hold of the trunk — SB 2.7.16
pragṛhya — taking up — SB 6.12.1, SB 7.8.14, SB 7.8.27
pragṛhya — taking in hand — SB 7.9.29
pragṛhya — taking in his hand — SB 8.11.30
pragṛhya — completely controlling — SB 8.17.2-3
pragṛhya — holding in hand — SB 9.1.23-24
pragṛhya — taking — SB 9.16.16, SB 10.53.1
pragṛhya — seizing — SB 10.37.4, SB 10.68.6
pragṛhya — taking hold of — SB 10.42.7, SB 10.48.6, SB 10.72.43, SB 10.83.10
pragṛhya — grabbing him — SB 10.43.8
pragṛhya — grabbing — SB 10.44.37
pragṛhya — holding on — SB 10.53.50
pragṛhya — holding — SB 10.83.28
pragṛhyatām — please take — SB 10.22.10
pragṛhyatām — please take back — SB 10.22.19